Ogólne warunki uczestnictwa w wyprawach nurkowych

prowadzonych w ramach Akademii Nurkowania LONGIMANUS z/s w Pile

 

Ogólne warunki uczestnictwa w wyprawach nurkowych

prowadzonych w ramach Akademi Nurkowania LONGIMANUS z/s w Pile

 

§ 1.

1. Ogólne warunki uczestnictwa, zwane w dalszej części „OW”, regulują wyłącznie zasady udziału osób fizycznych w wyprawach nurkowych, (dalej także: „wyprawach”) prowadzonych w ramach Akademii Nurkowania LONGIMANUS zwanej dalej: „LONGIMANUS” względnie „Akademia”. Wyprawa nurkowa może być połączoną z kursem nurkowania dla wszystkich względnie dla niektórych jej uczestników. Wyprawy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oraz kursy nurkowania prowadzone są w ramach Akademii przez przewodnika nurkowego i instruktora nurkowania Radosława Maciejewskiego, względnie przez inne osoby posiadające wyżej wskazane uprawnienia. Do kursów nurkowania prowadzonych w trakcie wypraw nurkowych, stosuje się postanowienia niniejszych OW w takim zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z normami regulującymi prowadzenie tych kursów.

 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w wyprawie może być dokonane w formie pisemnej, jak również drogą elektroniczną, względnie za pośrednictwem telefaksu. Zgłoszenie w formie ustnej albo telefonicznie wymaga następnie potwierdzenia w jednej z powyższych form.

 

3.W przypadkach, w których do Akademii zgłasza się, celem udziału w wyprawie nurkowej podmiot będący osobą prawną względnie spółką, do której stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych, podmiot prowadzący Akademię Nurkowania LONGIMANUS i zgłaszająca się osoba prawna lub spółka, zawrą umowę określającą w sposób indywidualny prawa i obowiązki stron. Do powyższej umowy, zasady określone w niniejszych OW znajdują zastosowania jedynie wówczas, gdy zostaną w sposób wyraźny przywołane przez strony w umowie.

 

4. W okolicznościach, o których mowa w ust. 3 powyżej, osoby fizyczne uczestniczące w wyprawie pozostają w stosunkach prawnych ze zgłaszającym.

 

5. Osoba fizyczna zgłaszająca się do Akademii z zamiarem uczestnictwa w wyprawie nurkowej zgodnie z postanowieniami ust. 1 może także zgłosić uczestnictwo większej liczby uczestników.

 

6. W wyprawie nurkowej mogą brać udział osoby fizyczne, które w dniu zawarcia umowy:

1)są pełnoletnie;

2)odpowiadają kryteriom określonym odrębnie dla każdej wyprawy.

Informacje o powyższych kryteriach będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej Akademii pod adresem www.longimanus.pl

 

7. W drodze odstępstwa od zasady uczestnictwa w wyprawie osób pełnoletnich, może zostać wyrażona zgoda na udział w wyprawie osoby niepełnoletniej mającej ukończony 8 (ósmy) rok życia i nadto odpowiadającej kryteriom, o jakich mowa w ust. 6 pkt. 2) niniejszego paragrafu,  po spełnieniu przez taką osobę, co najmniej poniższych dodatkowych warunków:

1) uczestnik niepełnoletni, który nie ukończył 16 (szesnastego) roku życia może uczestniczyć w wyprawie wyłącznie pod opieką rodzica albo opiekuna prawnego;

2) uczestnik niepełnoletni mający ukończony 16 (szesnasty) rok życia może uczestniczyć w wyprawie za zgodą rodziców albo opiekunów prawnych, wyrażoną w formie pisemnej.

W drodze ogłoszenia na stronie internetowej wskazanej w ust. 6 powyżej, może zostać rozszerzony zakres wymogów, jakie zobowiązani są spełnić niepełnoletni uczestnicy konkretnej wyprawy.

 

8. Za osobę niepełnoletnią zgodę na udział w wyprawie podpisują rodzice (opiekunowie). Podpisanie zgody wyłącznie przez jednego z rodziców względnie opiekunów, wymaga zgody drugiego z rodziców. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzedzającym znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy obowiązki opiekunów niepełnoletniego wykonuje większa liczba osób.

 

9. Reguły opisane w ustępie poprzedzającym, obowiązujące w przypadku niepełnoletnich uczestników wyprawy odnoszą się także do decyzji i oświadczeń w jej trakcie. Informacje o treści oświadczeń lub decyzji rodziców (opiekunów) mogą być przekazywane w takich przypadkach telefonicznie, względnie drogą elektroniczną. W okolicznościach, w których wyprawa odbywa się w miejscu uniemożliwiającym bezpośredni kontakt z rodzicami (opiekunami), decyzje podejmuje przewodnik nurkowy prowadzący wyprawę.

 

10. Z osobą fizyczną, w jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może zostać zawarta umowa o świadczenie usług, zawierająca odstępstwa od postanowień niniejszych OW. Umowę, o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera się w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w wyprawie. W przypadku osób niepełnoletnich wymienionych w ust. 7, umowę podpisują rodzice albo opiekunowie na zasadach opisanych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

 

11. Umowy, o których mowa w niniejszych OW zawierane są w formie pisemnej, z wyłączeniem wymiany korespondencji, w tym korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną.

 

12. Niezależnie od wymogów wynikających z niniejszych OW, przewodnik nurkowy prowadzący wyprawę nurkową może wymagać od uczestników wyprawy złożenia dodatkowych oświadczeń, jak również podpisania dokumentów, jeśli ich złożenie (podpisanie), jest konieczne z punktu widzenia: Scuba Diving International, Technical Diving International, International Shark School Longimanus, International Cave Diving School Longimanus, pod auspicjami których prowadzone są wyprawy, o jakich mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Niezłożenie powyższych oświadczeń lub dokumentów, jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w wyprawie.

 

13. W przypadkach, w których wyprawa jest połączona z kursem nurkowania w odniesieniu do wszystkich, bądź też niektórych uczestników, niepodpisanie wymaganych oświadczeń lub dokumentów powodować będzie także brak możliwości wystawienia przez Akademię zaświadczeń o ukończeniu kursu nurkowania oraz odpowiednich certyfikatów.

 

14. Dokumentami koniecznymi z punktu widzenia Scuba Diving International, Technical Diving International, International Shark School Longimanus, International Cave Diving School Longimanus, są obecnie w szczególności:

 

1) Scuba Diving International, Technical Diving International, International Shark School Longimanus, International Cave Diving School Longimanus – Oświadczenie Medyczne;

2) Ogólne zwolnienie z odpowiedzialności i przyjęcie ryzyka;

3) Formularz rejestracyjny Scuba Diver.

 

15. Dalsze uregulowania zawarte w niniejszych OW winny być interpretowane przy  uwzględnieniu postanowień ust. 12 do 14 powyżej.

 

§ 2.

1. Złożenie zgłoszenia udziału w wyprawie nurkowej wywołuje po stronie Akademii obowiązek zarezerwowania miejsca na liście uczestników.

 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w wyprawie większej liczby osób przez osobę fizyczną (zgłoszenie zbiorowe), zobowiązuje Akademię do zarezerwowania wskazanej przez zgłaszającego liczby miejsc w terminie określonym w ust. 1 powyżej. Do zgłoszenia zbiorowego mają zastosowanie postanowienia zawarte w § 1 ust. 2.

 

3. Każda osoba zgłoszona przez inną osobę fizyczną w celu wzięcia udziału w wyprawie nurkowej w rozumieniu postanowień § 1 ust. 5, może również zawrzeć umowę z Akademią, na zasadach opisanych w ust. 10 tegoż paragrafu.

 

4. Umowa zawierana z uczestnikiem wyprawy nurkowej na zasadach określonych w § 1 ust. 10, winna określać co najmniej: szczegółowe dane stron, termin i miejsce do którego organizowania jest wyprawa oraz pełną wysokość kwoty uiszczanej z tytułu udziału w wyprawie, jak również terminy wpłaty należności nieobjętych zaliczką wnoszoną w dacie zawierania umowy, wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT), a w szczególności zawierać postanowienia stanowiące wiążące strony odstępstwa od uregulowań zawartych w OW. W okolicznościach opisanych w  § 1 ust. 7 pkt. 1), umowa formułująca odstępstwa od postanowień niniejszych OW powinna zawierać wszystkie dane uczestnika niepełnoletniego biorącego udział w wyprawie pod opieką rodzica względnie opiekuna prawnego oraz dane tego rodzica albo opiekuna. W umowie zawieranej w powyższym trybie za uczestnika niepełnoletniego, o jakim mowa w § 1 ust. 7 pkt. 2) w umowie zamieszcza się dane tej osoby oraz zastrzeżenie, że uczestnik ten bierze samodzielnie udział w wyprawie.

 

5. Podmiot prowadzący LONGIMANUS nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia kosztów leczenia (KL) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), jak również ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Uczestnik jest w związku z tym zobowiązany do posiadania, nie tylko w momencie wpisania na listę, ale również przez cały czas trwania wyprawy, ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej w szczególności ryzyka związane z działaniami płetwonurków. W przypadku, gdy polisa posiadana przez uczestnika nie obejmuje wszystkich ryzyk wiążących się z udziałem w wyprawie, uczestnik zobowiązany jest do zawarcia we własnym zakresie dodatkowej umowy ubezpieczenia, która będzie obejmować te ryzyka.

 

6. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania kopii polisy przewodnikowi nurkowemu prowadzącemu wyprawę. Do polisy uczestnik powinien załączyć ogólne warunki ubezpieczenia, aktualne na dzień wykupienia polisy, względnie umożliwić ich skopiowanie, lub też wskazać miejsce publikacji tych ogólnych warunków. Nieprzedłożenie polisy względnie zaniechanie udostępnienia ogólnych warunków ubezpieczenia, upoważnia LONGIMANUS do odmowy dopuszczenia uczestnika do udziału w wyprawie, nawet wówczas, gdy został on wpisany na listę.

 

§ 3.

1. Uczestnik wyprawy  najpóźniej w dacie wpisania na listę obowiązany jest  wpłacić na rachunek Akademii zaliczkę w wysokości 50% (pięćdziesięciu procent) kosztów wyprawy.

 

2. Wpłata zaliczki może nastąpić w gotówce, o ile nie przekracza dopuszczalnej kwoty wpłat gotówkowych, określonej w odrębnych przepisach. W pozostałych przypadkach wpłata dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez LONGIMANUS. Wówczas uczestnik  obowiązany jest przekazać przewodnikowi prowadzącemu wyprawę kopię potwierdzenia przelewu wymagalnej należności. Za osoby niepełnoletnie wpłat dokonują rodzice albo opiekunowie.

 

3. Wpłata zaliczki za zgodą przewodnika prowadzącego wyprawę, może nastąpić w terminie 3 (trzech) dni od daty podpisania umowy z uczestnikiem. Za datę zapłaty uznaje się wówczas datę uznania rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2.

 

4. Po łącznym spełnieniu warunków wymienionych w § 1 ust. 6, § 2 ust. 5 oraz w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgłaszający zostaje wpisany na listę uczestników wyprawy. Akademia, na życzenie osoby fizycznej będącej uczestnikiem, potwierdza wpisanie jej na listę. Potwierdzenie może także mieć formę powiadomienia drogą elektroniczną.

 

5. Pozostałe 50 % (pięćdziesiąt procent) kosztów wyprawy nurkowej, uczestnik jest zobowiązany wpłacić najpóźniej na 40 (czterdzieści) dni przed datą wyjazdu.

 

6. Do wpłat przewidzianych w ust. 5 powyżej, znajdują zastosowanie postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu.

 

7. Na żądanie, uczestnika wystawiona zostanie faktura VAT potwierdzająca dokonane wpłaty należności, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 

8. Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, paragony fiskalne będą wydawane wyłącznie w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku w myśl właściwych przepisów podatkowych.

 

§ 4.

1. LONGIMANUS zastrzega sobie prawo odwołania wyprawy w razie zaistnienia przyczyn nieleżących po jego stronie.

 

2. Za przyczyny odwołania wyprawy, o jakich mowa w ust. 1 powyżej, uznaje się przypadki siły wyższej, a także inne przyczyny niezależne od woli osób działających w ramach Akademii, w tym w szczególności rozstrzygnięcia sądów, organów ścigania oraz decyzje władz administracyjnych, zarówno w na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak też poza jej granicami.

 

3. O odwołaniu wyprawy LONGIMANUS obowiązany jest powiadomić każdego z uczestników wpisanych na listę w takiej formie, w jakiej informacja może jak najszybciej dotrzeć do tej osoby. Dopuszcza się zatem w przypadkach opisanych w ust. 2 powyżej, powiadomienie: w formie ustnej, telefonicznie, drogą elektroniczną lub też za pośrednictwem telefaksu.

 

4. Odwołanie wyprawy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie rodzi po stronie uczestników wyprawy, którzy zostali wpisani na listę jakichkolwiek roszczeń, poza jedynie roszczeniem o zwrot wpłaconych już należności pomniejszonych o nabycie towarów i usług niezbędnych do organizacji wyprawy poniesionych przed ujawnieniem się okoliczności powodujących jej odwołanie, względnie mających charakter bezzwrotny, zgodnie ze szczegółowymi warunkami udziału w wyprawie, określonymi w sposób opisany w § 1 ust. 6 (zdanie drugie).

 

5. Uczestnik wpisany na listę może zrezygnować z udziału w wyprawie składając oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej. W przypadku przesłania powyższego oświadczenia drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefaksu, konieczne jest potwierdzenie woli rezygnacji poprzez złożenie oryginału oświadczenia w tym przedmiocie w siedzibie podmiotu prowadzącego Akademię, względnie przesłanie powyższego oświadczenia listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres podmiotu prowadzącego Akademię, chyba że uczestnik zostanie zwolniony od tego obowiązku.

 

6. Uczestnik może nie zostać dopuszczony do udziału w wyprawie bez prawa do żądania zwrotu należności wpłaconych ze względu na udział w wyprawie, w razie niewykonania względnie nienależytego wykonywania obowiązków, od których uzależniony jest udział w wyprawie, w tym w szczególności:

1) niezgłoszenia się w terminie i miejscu rozpoczęcia wyprawy, bez usprawiedliwionych powodów;

2) niedotrzymania pozostałych terminów warunkujących udział w wyprawie;

3) braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, tj.:

a)dowodu osobistego na obszarze Unii Europejskiej lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego dopuszczających przekraczanie granicy na podstawie dowodu,

b)ważnego paszportu lub ważnej wizy, na pozostałym obszarze;

4) zatrzymania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej względnie innego państwa przez służby graniczne lub celne;

5) braku aktualnych zaświadczeń lekarskich, z których wynika brak przeciwwskazań do nurkowania;

6) niespełniania kryteriów udziału, o jakich mowa w § 1 ust. 6, w szczególności poprzez zatajenie okoliczności wyłączających udział w wyprawie.

 

7. Uczestnicy wyprawy są uprawnieni do żądania zwrotu wpłaconych należności w pełnej wysokości, w następujących przypadkach:

1) zmiany przez LONGIMANUS istotnych warunków udziału w wyprawie, w tym w szczególności terminu rozpoczęcia lub zakończenia wyprawy, miejsca przeznaczenia lub też istotnej zmiany wysokości należności za udział w wyprawie, którą obowiązany jest wnieść uczestnik;

2) odwołania wyprawy przez LONGIMANUS z innych przyczyn niż wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Uczestnik wyprawy nie jest jednak uprawniony do żądania wpłaconych należności, także w części, jeśli w ramach przygotowań do wyprawy zostały one wcześniej wykorzystane za zgodą uczestnika, zgodnie z przeznaczeniem.

 

8. Rezygnacja z uczestnictwa w wyprawie z przyczyn, o których mowa w ust. 7 pkt. 1) powyżej, może nastąpić w ciągu siedmiu dni od daty powzięcia przez uczestnika informacji o zmianie warunków udziału. Brak oświadczenia w terminie 7 (siedmiu) dni od tej daty będzie uważany za przyjęcie przez uczestnika nowych warunków. Oświadczenie o rezygnacji winno zostać złożone w formie pisemnej. W okolicznościach, w których zachowanie terminu nie byłoby możliwe, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5 powyżej.

 

§ 5.

1. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w wyprawie nurkowej z przyczyn nieleżących po stronie LONGIMANUS winno zostać założone z zachowaniem wymogów określonych w § 4 ust. 5 powyżej.

 

2. Uczestnik rezygnujący z udziału w wyprawie w warunkach opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, obowiązany jest do uiszczenia zryczałtowanych należności wymienionych w pkt. 1) i 2) poniżej, stanowiących odzwierciedlenie wydatków poniesionych na przygotowanie wyprawy:

1)jeśli rezygnacja ma miejsce wcześniej niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wyprawy 40% (czterdzieści procent) należności Akademii;

2)jeśli rezygnacja ma miejsce poniżej niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wyprawy 50% (pięćdziesiąt procent) należności, o których mowa w pkt. 1)  niniejszego ustępu.

 

3. W okolicznościach, w których przed otrzymaniem oświadczenia o rezygnacji w wyprawie z przyczyn nieleżących po stronie LONGIMANUS, poniesione zostały wyższe wydatki od zryczałtowanych należności, które uczestnik zobowiązany jest zapłacić zgodnie z postanowieniami ust. 2 pkt. 1) i 2) powyżej, uczestnik może zostać zobowiązany do  zwrotu wydatków faktycznie poniesionych ze względu na udział uczestnika w wyprawie.  

 

4. Rezygnacja uczestnika wyprawy, do której dochodzi z przyczyn nieleżących po stronie LONGIMANUS nie upoważnia innych uczestników wyprawy wpisanych na listę, do złożenia oświadczeń o rezygnacji z uczestnictwa bez potrąceń należności, na podstawie postanowień ust. 1.

 

5. Uczestnikowi, który składa oświadczenie o rezygnacji w wyprawie na zasadach określonych w ust. 1 powyżej, przysługuje uprawnienie do zaoferowania LONGIMANUS możliwości wpisania na listę uczestników wyprawy innej osoby, jeśli odpowiada ona kryteriom udziału w wyprawie, wynikającym z niniejszych OW, jak też ogłoszonym zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 6 na stronie internetowej Akademii.

 

6. Uczestnik wskazany przez osobę rezygnującą z udziału w wyprawie wstępuje w miejsce dotychczasowego uczestnika w jego prawa i obowiązki, w związku z czym w odniesieniu do osoby składającej oświadczenie o rezygnacji, nie znajdują zastosowania postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 

§ 6.

1. LONGIMANUS jest obowiązany przedstawić uczestnikom wpisanym na listę materiały  program wyprawy. Program wyprawy, o którym mowa wyżej, może także zostać ogłoszony w sposób określony w paragrafie 1 ust. 6 (zdanie drugie).

 

2. LONGIMANUS w ramach należności, o których mowa w § 3, zapewnia uczestnikom wyprawy następujący sprzęt nurkowy: butle powietrzne o pojemności: 10 l. lub 12 l., jednozaworowe ((DIN/INT), pasy balastowe i balast.

 

3. Sprzęt niewymieniony w ustępie poprzedzającym może być wypożyczony po wcześniejszym uzgodnieniu z LONGIMANUS, chyba, że program konkretnej wyprawy przewiduje użycie dodatkowego sprzętu albo sprzęt taki jest na stanie Akademii.

 

4. LONGIMANUS ma prawo dokonywania zmian w programie, które będą konieczne w interesie uczestników i dla zapewnienia im bezpieczeństwa w szczególności wówczas, gdy występują nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne mogące zagrażać zdrowiu albo życiu uczestników.

 

5. W okolicznościach opisanych w ust. 4 powyżej, uczestnikom nie przysługują uprawnienia do złożenia oświadczenia o rezygnacji z wyprawy w rozumieniu postanowień § 4 niniejszych OW.

 

6. LONGIMANUS nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć wyprawy nurkowej, w tym za szkody zaistniałe w trakcie nurkowania podjętego bez uzyskania zgody przewodnika nurkowego prowadzącego wyprawę.

 

7. Uczestnik wyprawy ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które zabiera ze sobą na wyprawę, w związku z czym przewodnik prowadzący wyprawę, ani też podmiot prowadzący Akademię nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie przedmiotów i pieniędzy, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

8. Mając na uwadze postanowienia ust. 7 powyżej, odpowiedzialność za bagaż uczestnika jest ograniczona do tych przypadków, w których uczestnik powierzył bagaż za pokwitowaniem przewodnikowi nurkowemu prowadzącemu wyprawę. Uprawnienie powyższe, jest uzależnione od zgody przewodnika prowadzącego wyprawę.

 

§ 7.

1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania dokumentów podróży, a w szczególności paszportu, jeśli jest on wymagany z uwagi na wyjazd poza obszar opisany w § 4 ust. 6 pkt. 3) lit a) niniejszych OW, z ważnością na co najmniej 6 (sześć) miesięcy przed dniem rozpoczęcia wyprawy.

 

2. W przypadku wymogu posiadania w konkretnym przypadku ważnej wizy, uczestnik wyprawy obowiązany jest uzyskać taką wizę we własnym zakresie przed wyjazdem poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. W razie niedopełnienia wymogów opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot należności wpłaconych w myśl postanowień § 4 niniejszych OW.

 

4. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu, znajdują zastosowanie także wówczas, gdy uczestnik wyprawy zostanie zatrzymany przez władze celne lub paszportowe polskie albo obce, z przyczyn nie leżących po stronie LONGIMANUS.

 

5. Jeżeli uczestnik wyprawy nie stawi się w wyznaczonym terminie, względnie spóźni się na samolot, o ile udział w wyprawie wiąże się z przemieszczeniem przy użyciu wyżej wskazanego środka transportu, Akademia Nurkowania LONGIMANUS nie ma obowiązku zorganizowania transportu dla takiego uczestnika.

 

6. W okolicznościach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Akademia  nie jest także zobowiązana do pokrywania dodatkowych kosztów wiążących się z opóźnionym przybyciem uczestnika.

 

7. Postanowienia ust. 4 i 5 powyżej, znajdują zastosowanie również w przypadku spóźnień uczestników mających miejsce w trakcie wyprawy, a w szczególności w związku z powrotem do kraju.

 

8. Uczestnik wyprawy zobowiązany jest przestrzegać instrukcji przewodnika nurkowego prowadzącego wyprawę.

 

9. Postanowienia zawarte w ust. 8 powyżej, stosuje się odpowiednio do wymogów i instrukcji gestorów środków transportu, w tym w szczególności linii lotniczych względnie armatorów, w tym także kapitanów statków powietrznych i morskich (wodnych), jak również do wymogów właścicieli obiektów stanowiących miejsca zakwaterowania uczestników w trakcie trwania wyprawy.

 

10. Poważne lub powtarzające się naruszenia reguł opisanych w ust. 9 powyżej, jak również podejmowanie działań wbrew instrukcjom przewodnika, względnie zaniechanie wymaganych czynności, w szczególności wówczas gdy zagraża to życiu lub zdrowiu uczestnika albo innych osób, uprawniają przewodnika nurkowego prowadzącego wyprawę do podjęcia decyzji o wykluczeniu uczestnika i skreśleniu z listy uczestników wyprawy nurkowej.

 

11. Od momentu podjęcia przez przewodnika nurkowego decyzji o wykluczeniu uczestnika z udziału w wyprawie, dalszy pobyt w miejscu jego odbywania, a następnie  powrót uczestnika, będą się odbywać na jego koszt.

 

12. Uczestnik wyprawy zobowiązany jest w razie istnienia takiej potrzeby, wyartykułowanej w ogłoszeniu o wyprawie, odpowiednio wcześniej poddać się wymaganym szczepieniom. W przypadku braku szczepień, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w wyprawie pomimo wpisania na listę uczestników. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu, stosuje się wówczas odpowiednio.

 

13. Uczestnik wyprawy jest zobowiązany do posiadania sprzętu nurkowego poza: butlą, pasem balastowym i balastem, które zapewnia LONGIMANUS, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 6 ust. 2 powyżej. W razie nieposiadania sprzętu nurkowego należy zgłosić zapotrzebowanie na takowy najpóźniej w dacie wpisania na listę uczestników wyprawy.

 

14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niektóre formy aktywności fizycznej, wchodzące w zakres wyprawy nurkowej mogą być potencjalnie niebezpieczne i stanowią działania o podwyższonym ryzyku. Ryzyko, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może wzrosnąć, kiedy aktywność taka ma miejsce na terenach odległych od placówek służby zdrowia. Pod względem medycznym odpowiedzialność za gotowość do uczestniczenia w wyżej wymienionych działaniach ponosi uczestnik wyprawy. Zgłoszenie uczestnictwa w wyprawie nurkowej i wpisanie na listę uczestników jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika opisanego wyżej stanu rzeczy.

 

15. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poziomu występującego ryzyka, uczestnik powinien przed wpisaniem na listę, skonsultować z przewodnikiem nurkowym prowadzącym wyprawę, zakres ryzyka mogącego występować w trakcie wyprawy.

 

§ 8.

1. Wpisanie na listę uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji  obowiązków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyprawy, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

 

2. Z chwilą wejścia w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanymi również „RODO”, a w przypadkach nieuregulowanych w RODO w przepisach krajowych o ochronie danych osobowych, do których odsyłają przepisy RODO, stosuje się następujące zasady ochrony danych osobowych.

1) Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wiesława Maciejewska prowadząca w Pile, pod adresem ul. Sikorskiego 33 działalność gospodarczą pod nazwą: B.E.F. Kancelaria Podatkowa nr NIP: 7641399293, nr tel.: 510601364 adres e-mail: kancelaria.bef@wp.pl, w ramach której świadczone są usługi Akademii Nurkowania LONGIMANUS.    

2) Administratorem danych osobowych, przypadku zawarcia umów przez osoby prawne na rzecz osób fizycznych będących rzeczywistymi odbiorcami świadczeń wynikających tych umów, są te osoby prawne. W związku z tymi świadczeniami, podmiot wskazany w pkt. 1) powyżej jest odpowiednio współadministratorem danych tych osób fizycznych albo osobą, której powierzono przetwarzanie danych osobowych, zależnie od treści umowy zawartej w każdym konkretnym przypadku z osobą prawną.

3) Celem zbierania danych jest realizacja zleceń świadczenia usług przewidzianych w postanowieniach niniejszych Ogólnych Warunków oraz umów zawieranych przy ich zastosowaniu tychże Warunków warunkujących udział w wyprawach nurkowych.

4) Mając na uwadze postanowienia pkt. 1) do 3) powyżej, każdej osobie fizycznej, na której rzecz świadczone były lub są usługi bezpośrednio przy uwzględnieniu Ogólnych Warunków albo z którą, lub na której rzecz zawarta została umowa przewidziana w tychże Warunkach, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych powołany zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000), mocą której uchylone zostały dotychczas obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

5) Podanie danych  osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacja celu przetwarzania określonego w pkt. 3) powyżej. W przypadku niepodania danych realizacja powyższego celu nie będzie możliwa. W dacie zawarcia transakcji, osoba fizyczna będąca jej stroną udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru przedstawionego przez administratora danych, o którym mowa w pkt. 1) powyżej.

6) Dane udostępnione przez osoby fizyczne, na których rzecz świadczone są lub były usługi zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków, względnie zawarły umowy, o których mowa w punktach poprzedzających nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7) Dane udostępnione zgodnie z postanowieniami punktów poprzedzających nie będą podlegały profilowaniu.

8) Administrator danych, co do zasady nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych pozyskanych na podstawie świadczeń realizowanych na podstawie Ogólnych Warunków, względnie przy zastosowaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem jednak postanowień zawartych w pkt. 9 poniżej.

9) Przekazanie danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym może okazać się konieczne z uwagi na charakter świadczeń. Będzie ono wymagane w szczególności dla uzyskania poświadczenia uprawnień lub kwalifikacji przez konkretną osobę fizyczną albo jeśli przekazanie danych osobowych za granicę jest warunkiem udziału w wyprawie nurkowej organizowanej przez podmiot wymieniony w pkt. 1) niniejszego ustępu. W takim przypadku uczestnik otrzyma odpowiednią deklarację zgody na przetwarzanie danych w zakresie wyżej opisanym. Brak zgody może uniemożliwić realizację świadczeń, w tym udział w wyprawie.

10) Dane osobowe będą przechowywane w każdym przypadku przez okres 6 (sześciu) lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

11) Postanowienia pkt. 1) do 10) powyżej, znajdują zastosowanie w odniesieniu do podmiotów, którym Administrator danych, powierzył przetwarzanie danych osobowych, dla realizacji celu określonego w pkt 3).

 

3. Zgłoszenie, a następnie wpisanie na listę uczestników wyprawy, jest równoznaczne z zezwoleniem uczestnika na posłużenie się jego wizerunkiem podczas kręcenia w trakcie wyprawy filmów, a także wykonywania zdjęć, które to filmy i zdjęcia będą następnie upubliczniane wyłącznie w ramach akcji promocyjnych Akademii LONGIMANUS.

 

4. Nieważność konkretnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, względnie postanowień umowy zawartej z uczestnikiem na podstawie postanowień § 1 ust. 10 nie wywołuje skutku w postaci nieważności takiej umowy, względnie nieważności OW. W miejsce postanowień, które okazały się nieważne zastosowanie znajdują postanowienia o najbardziej zbliżonym charakterze.

 

5. Zmiany OW następować będą poprzez ich ogłoszenie na stronie internetowej, pod adresem: www.longimanus.pl

 

6. Zmiana OW mająca miejsce po podpisaniu umowy z uczestnikiem, zawartej na podstawie postanowień § 1 ust. 10 nie wiąże stron tej umowy.

 

7. Zmiana zawartej z uczestnikiem umowy, o jakiej mowa w ustępie poprzedzającym zawierającej odstępstwa od uregulowań zawartych w niniejszych OW, może nastąpić pod rygorem jej nieważności, wyłącznie w formie pisemnej poprzez podpisanie aneksu do umowy.

 

8. Ewentualne spory zaistniałe na gruncie niniejszych OW, względnie umowy zawartej z uczestnikiem na podstawie postanowień § 1 ust. 10, rozwiązywane będą  na drodze ugodowej, względnie w drodze mediacji.

 

9. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby podmiotu prowadzącego Akademię Nurkowania LONGIMANUS.

 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OW, względnie w umowie, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.